FANDOM


Mizuki Kido

Akari Tsukimura.

Mizuki Kido was a dear friend of Matsuri Tatsumi.

Kyukyu Sentai GoGoFiveEdit

Episode 9Edit